9Μαΐ2013

Οδηγίες για τη σύνδεση μέσω SSH

Για να συνδεθείτε στον Linux server σας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα οποιοδήποτε πρόγραμμα που να υποστηρίζει σύνδεση με SSH πρωτόκολλο. Για τα Windows, ένα τέτοιο δωρεάν πρόγραμμα είναι το PuTTY το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ. Το PuTTY δεν απαιτεί εγκατάσταση. Απλώς το κατεβάζετε και το τρέχετε. Στη συνέχεια, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις παρακάτω απλές οδηγίες: 1) […]

Continue Reading
4Απρ2013

Monitor System Logs with Logwatch on Cent OS /RedHat /Fedora /Ubuntu

Monitor System Logs with Logwatch on Cent OS /RedHat /Fedora /Ubuntu Logwatch is a utility used to monitor system logs and create reports. These reports include failed login attempts, successful login attempts, and storage space used/available. For Fedora/CentOS/RedHat #yum install logwatch For Ubuntu $sudo apt-get install logwatch CONFIGURE LOGWATCH Once you have installed Logwatch, you […]

Continue Reading
4Απρ2013

openVZ + SSH searching inside the containers from the master

Search for an open port (5060 in the example) inside the containers. vzlist -H -octid | while read CTID; do echo $CTID vzctl exec $CTID “netstat -antupe|grep :5060”; done Search for a proccess inside the containers vzlist -H -octid | while read CTID; do echo $CTID vzctl exec $CTID “pgrep -lf asterisk”; done

Continue Reading
4Απρ2013

Ntop and iptraf

The best tools to capture and analyse network traffic   http://www.ntop.org/get-started/download/   For iptraf   yum install iptraf

Continue Reading
4Απρ2013

SSH commands

  Check how many connections per port on the server : netstat -tuna | awk -F’:+| +’ ‘NR>2{print $5}’ | cut -d: -f1 | sort | uniq -c | sort -n   Check how many connections per IP on the server :   netstat -ntu | tail -n +3 | awk ‘{print $5}’ | cut -d: -f1 | […]

Continue Reading
Καλέστε μας